PL

kalendarz

 • Konferencja prasowa
  09/06/2013
  1
  Konferencja prasowa
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 1
  12/10/2013
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 1
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 2
  01/15/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 2
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 3
  01/23/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 3
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  01/29/2014
  15
  Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  2
  konsultacje społeczne
 • Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  02/17/2014
  5
  Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  2
  konsultacje społeczne
 • Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  08/11/2014
  1
  Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w Chorzowie
  08/13/2014
  1
  Warsztaty w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  09/08/2014
  2
  Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  2
  konsultacje społeczne
 • Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  09/18/2014
  1
  Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  1
  wydarzenia
 • Konferencja zamykając projekt
  06/23/2015
  1
  Konferencja zamykając projekt
  1
  wydarzenia

Spotkania konsultacyjne dotyczące zarządzania centrami miast – Świętochłowice

08/ 10/2014

We wtorek 30. września br. w salce parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, przy pl. ks. Leopolda Raabe 1 w Świętochłowicach odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące zarządzania centrami miast w ramach projektu Miasto3 - Zintegrowanego podejścia do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. W spotkaniu wzięli udział liczni przedstawiciele świętochłowickich instytucji, oraz przedstawiciele Instytutu Rozwoju Miast. Konsultacje dotyczyły założeń strategii rozwoju ul. Katowickiej i jej bezpośredniego otoczenia. Wśród obecnych znaleźli się pracownicy Urzędu Miasta Świętochłowice, w tym przedstawiciele m.in. Wydziału Funduszy Europejskich i Promocji Miasta, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Rady Miasta Uniwersytetu Trzeciego Wieku, lokalnych mediów oraz mieszkańców.

W pierwszej kolejności Pani Dorota Szlenk-Dziubek (IRM) przedstawiła efekt pracy swojego zespołu. Szczegółowa inwentaryzacja ulicy Katowickiej i jej otoczenia pozwoliła na zaprezentowanie słuchaczom precyzyjnego spojrzenia z zewnątrz na stan i sytuację tej przestrzeni. Analiza funkcjonalna stanu istniejącego obszaru, rodzajów występujących usług, połączeń funkcjonalnych ulicy oraz schematu komunikacyjnego pozwoliły zespołowi wyodrębnić szereg mocnych i słabych stron, a następnie na ich podstawie wytyczyć promowane kierunki zmian. Wśród mocnych stron urbaniści wskazali występowanie potencjalnych miejsc dla lokalizacji placów miejskich o zróżnicowanych funkcjach, stanowiących wartościowy element organizujący przestrzeń publiczną. Ponadto walorem okazał się plac targowy oraz plac dworcowy wraz z budynkiem muzeum. 

Wśród słabych stron tego obszaru wymieniono m.in.:

 • niezachęcającą strefę wejścia na deptak,
 • zły stan techniczny części zabudowy,
 • brak zagospodarowania podwórek,
 • niewykorzystany potencjał obiektu gmachu Dyrekcji Kopalń i Hut Donnersmarcków,
 • linię kolejową oddzielającą ten obszar od reszty miasta.

Proponowane przez zespół kierunki zmian mają przede wszystkim wspomóc rozpoznawalność ul. Katowickiej w świadomości mieszkańców jako centrum funkcjonalnego z zróżnicowaną ofertą usług. Taki stan zapewnić miałoby m.in.:

połączenie ul. Katowickiej z ul. Dworcową i bpa. Kubiny poprzez wykorzystanie istniejących powiązań funkcjonalnych

 • rozszerzenie istniejącego centrum skupiającego się obecnie głównie na ul. Katowickiej,
 • stworzenie placów miejskich, i tym samym powiększenie przestrzeni publicznej,
 • zróżnicowanie jej funkcji w celu zwiększenia liczby użytkowników,
 • rewitalizacja podwórek,
 • rekompozycja przestrzeni placu targowego,
 • podniesienie jakości i estetyki przestrzeni publicznej deptaku,
 • wykorzystania budynku muzeum przy ul. Dworcowej.

Kierujący projektem ze strony Instytutu Rozwoju Miast Maciej Huculak – zaprezentował koncepcję polityki zintegrowanego zarządzania centrum miasta (ang. Town Center Management – TCM) mającą na celu ożywienie, rozwój i wzrost znaczenia obszarów centrów miast. Niezbędnym dla realizacji tej koncepcji jest instytucja Menedżera Centrum, która jest zaangażowana w kształtowanie wyglądu, funkcjonowanie i promocję Centrum, współpracę z mieszkańcami i władzami miasta oraz godzącą interesy wszystkich grup użytkowników śródmieścia.. Podczas prezentacji Maciej Huculak przekonywał słuchaczy o konieczności i istotności promocji Centrum, kształtowania tożsamości i lokalnego patriotyzmu wokół niego oraz sile z jaką jakość przestrzeni publicznej wpływa na atrakcyjność obszaru Centrum zarówno dla mieszkańców jak i osób przyjezdnych. Wśród wymienianych celów zarządzania Centrum pojawiły się:

 • osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa,
 • upowszechnienie obszaru Centrum jako miejsca sprzyjającego organizacji wydarzeń,
 • zarządzanie przestrzenią usługowo-handlową,
 • wyeksponowanie dziedzictwa materialnego.

Obie prezentacje wywołały zagorzałą dyskusję. Wśród uwag zgłoszono m.in.:

 • potrzebę oczyszczenia miasta z parkingów i wykorzystania tej przestrzeni pod przestrzeń publiczną,
 • wyburzenia niezamieszkałych budynków w bardzo złym stanie technicznym,
 • preferencyjną politykę czynszową dla pożądanych w centrum typów usług,
 • preferencyjne warunki dla osób podmiotów odnawiających budynki,
 • aktywna polityka w zakresie kształtowania zieleni miejskiej np.: akcja sprzedawania roślin za na preferencyjnych warunkach, w celu ukwiecenia frontów budynków,
 • dosadzanie drzew i krzewów w donicach,
 • wprowadzenie spójnej polityki w zakresie mebli miejskich na terenie centrum,
 • utworzenie skateparku pl. Dworcowym,
 • wzbogacić przestrzeńi centrum o o fontanny, baseniki, kaskady itp.

Rozmówcy wykazywali dużą kreatywność i zaangażowanie, proponując utworzenie wystaw cyklicznych bądź stałych na świeżym powietrzu np. o zabytkach w mieście, a także zorganizowanie sceny i możliwość wystąpień teatru miejskiego. Głównym problemem ul. Katowickiej jest jej przelotowy charakter, dlatego zgłaszano potrzebę zatrzymania tam ludzi – stworzenia warunków by ludzie „jechali  na Katowicką”, a nie tylko nią przejeżdżali dalej. Obecni mieszkańcy zgłaszali potrzebę mobilizacji lokalnych mieszkańców, sami wykazując się dużym zaangażowaniem. Istotnym problemem na omawianym obszarze okazała się sprawa organizacji ruchu – nieprzestrzegania przepisów przez mieszkańców i nieegzekwowania od nich prawa przez odpowiednie organy. Zgłoszono także takie potrzeby jak:

 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa na ul. Katowickiej.
 • usunięcie linii autobusowej z ul. Katowickiej
 • ściągnięcie do miasta takich firm jak McDonald
 • renowacja pieszego przejścia pod linią kolejową łączącego centrum z dzielnicą Zgoda

Interesującą propozycją, zgłoszoną, przez IRM, jest rozważenie możliwości adaptacji obiektu gmachu Dyrekcji Kopalń i Hut Donnersmarcków na cele administracyjne wraz z odtworzeniem pierwotnego założenia architektonicznego na linii budynek dyrekcji – kościół ewangelicki.

Spotkanie i dyskutowane na nim zagadnienia są dobrym punktem wyjścia do szerszej dyskusji nad rolą ul. Katowickiej i jej otoczenia w strukturze miasta, planów ich rozwoju oraz metodami zarządzania nimi.

Zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej ze spotkania – http://watchredtube.com.