PL

kalendarz

 • Konferencja prasowa
  09/06/2013
  1
  Konferencja prasowa
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 1
  12/10/2013
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 1
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 2
  01/15/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 2
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 3
  01/23/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 3
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  01/29/2014
  15
  Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  2
  konsultacje społeczne
 • Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  02/17/2014
  5
  Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  2
  konsultacje społeczne
 • Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  08/11/2014
  1
  Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w Chorzowie
  08/13/2014
  1
  Warsztaty w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  09/08/2014
  2
  Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  2
  konsultacje społeczne
 • Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  09/18/2014
  1
  Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  1
  wydarzenia
 • Konferencja zamykając projekt
  06/23/2015
  1
  Konferencja zamykając projekt
  1
  wydarzenia

Spotkania konsultacyjne dotyczące zarządzania centrami miast – Ruda Śląska

08/ 10/2014

We wtorek 30. września br. w Miejskim Centrum Kultury przy ul. Niedurnego 69 w Rudzie Śląskiej odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące zarządzania centrami miast w ramach projektu Miasto3 - Zintegrowanego podejścia do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele rudzkich instytucji, lokalnej społeczności oraz przedstawiciele Instytutu Rozwoju Miast. W ramach spotkania zaprezentowane zostały założenia strategii rozwoju Nowego Bytomia oraz Wirka. Wśród obecnych spośród rudzkich instytucji znaleźli się pracownicy Urzędu Miasta Ruda Śląska, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wiadomości Rudzkich, Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych, Stowarzyszenia Pro Etnica, Radia Piekary, Politechniki Śląskiej, restauracji TuLisMaNorę Cafe oraz mieszkańcy dzielnic, których dotyczył temat spotkania.

Na początku spotkania Dorota Szlenk-Dziubek (IRM) przedstawiła efekt pracy swojego zespołu. Szczegółowa inwentaryzacja ul. Niedurnego oraz jej bezpośredniego otoczenia. Analiza funkcjonalna stanu istniejącego potwierdziła różnorodność występujących na nim funkcji. Analiza demograficzna obszaru, wykazała korzystną, zrównoważoną strukturę ludności w poszczególnych przedziałach wiekowych (poniżej 18 lat, 19-45, 46-67, powyżej 68). Wspomniane elementy oraz schematy połączeń funkcjonalnych oraz komunikacyjnych ul. Niedurnego pozwoliły zespołowi wyodrębnić szereg mocnych i słabych stron i zaproponować na ich podstawie pożądane kierunki zmian. Wśród mocnych stron urabaniści wskazali dobry układ przestrzenno-strukturalny, przestrzeń umożliwiającą wytworzenie ciągu pieszo-rowerowego łączącego Nowy Bytom z Wirkiem oraz potencjał otoczenia rynku. Ponadto walorem tego obszaru jest bliskie sąsiedztwo i łatwa dostępność terenów zielonych - parków miejskich oraz nadające się do adaptacji podwórka kamienic. Wśród słabych stron obszaru wymieniono:

 • relatywnie słabo wykształcone usługi w obrębie rynku,
 • chaotyczny układ targowiska,
 • brak powiązania z obiektami postindustrialnymi i wykorzystania ich jako atrakcji turystycznych,
 • nieurozmaicone zagospodarowanie podwórek,
 • pojawianie się miejsc, gdzie przeważa ludność powyżej 69 roku życia.

Proponowane przez zespół kierunki zmian mają m.in.:

 • poprawić powiązanie komunikacyjne centrum administracyjnego Nowego Bytomia z centrum usługowym dzielnicy Wirek,
 • ożywić rynek i jego otoczenie poprzez stworzenie bardziej urozmaiconej oferty gastronomicznej połączonej z ofertą kulturalną (np. kino plenerowe w lecie),
 • zreorganizować przestrzeń placu targowego,
 • uatrakcyjnić przestrzeń podwórek  poprzez stworzenie placów zabaw, miejsc spotkań, uporządkowanie i uzupełnienie zieleni.

Istotne znacznie dla rozpoznawalności tego terenu miałoby wykorzystanie potencjału miasta górniczego, także poprzez stworzenie i oznakowanie szlaków tematycznych. Dodatkowo, zespół zwrócił uwagę na konieczność ograniczenia i ujednolicenia nośników reklamowych w parterach usługowych.

Następnie Kierownik Instytutu Rozwoju Miast – dr Wojciech Jarczewski – zaprezentował koncepcję polityki zintegrowanego zarządzania centrum miasta (ang. Town Center Management – TCM) mającą wpływ na ożywienie, rozwój i wzrost znaczenia obszarów tradycyjnie uznawanych za centra aglomeracji. Niezbędnym elementem takich działań jest powołanie instytucji Menedżera Centrum – osoby zaangażowanej w kształtowanie wyglądu, funkcjonowanie i promocję Centrum, współpracującą z mieszkańcami i władzami miasta oraz godzącą interesy wszystkich podmiotów i osób korzystających z tego obszaru. Podczas prezentacji dr W. Jarczewski przekonywał słuchaczy o konieczności i ważności promocji Centrum, kształtowania tożsamości i lokalnego patriotyzmu wokół niego oraz sile z jaką jakość przestrzeni publicznej wpływa na atrakcyjność obszaru Centrum zarówno dla mieszkańców jak i osoby przyjezdne. Wśród wymienianych celów zarządzania Centrum pojawiły się:

 • osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, upowszechnienie obszaru Centrum jako miejsca sprzyjającego organizacji wydarzeń,
 • zarządzanie przestrzenią usługowo-handlową,
 • wspieranie rozwoju pasaży m.in. w podwórkach kamienic oraz wyeksponowanie dziedzictwa materialnego.

Już pierwsza prezentacja wywołała wśród słuchaczy zagorzałą dyskusję i wielkie emocje. Obecni na spotkaniu rudzianie podzielili się na zdecydowany przeciwników i zwolenników połączenia centrum Nowego Bytomie z centrum Wirka. Mieszkańcy i przedstawiciele różnych instytucji zwracali uwagę na odrębne uwarunkowania rozwoju obu dzielnic. Nowemu Bytomiowi zarzucano brak bezpieczeństwa, pustoszenie dzielnicy po godzinie 17.00, kiedy zamykane są banki, dominację starszej ludności oraz brak zaplecza rozrywkowego, a do tego wysokie czynsze odstraszające i pogrążające część przedsiębiorców oraz ogólną niechęć do zamieszkiwania tej dzielnicy. Wirek natomiast jawił się mieszkańcom jako dzielnica przede wszystkim głośna, ale i posiadająca zasoby historyczne – budynki i zabytki postindustrialne, które mogłyby stać się wizytówką miasta. Innym z poruszanych tematów była kwestia ogródków działkowych. Nad całą dyskusją dominował bardzo ważki dylemat pomiędzy dwoma przeciwstawnymi podejściami: połączeniem funkcjonalnym obu dzielnic jako przestrzeni mającej w przyszłości pełnić centrum miasta oraz koncentracją planowanych działań na obszarze Nowego Bytomia.

Podczas dyskusji poza omawianiem problemów padło również kilka propozycji mogących wspomóc proponowane kierunki zmian. Mieszkańcy sami proponowali sposoby promocji i przemiany dzielnic w tym m.in.

 • bookcrossing – biblioteki połączonej z księgarnią,
 • budowa na placu przed Urzędem połączonego z nim budynku informacji,
 • budowa zadaszonego pasażu wzdłuż ul. Wojska Polskiego,
 • zwiększenie liczby patroli w niebezpiecznym Nowym Bytomiu – zwłaszcza przy i w ogrodzie obok Urzędu,
 • obniżenia stawki czynszu za wynajem lokali,
 • konieczność zachowania i utrzymania budynków o historycznej wartości.

Spotkanie i dyskutowane na nim zagadnienia są dobrym punktem wyjścia do szerszej dyskusji nad rolą Nowego Bytomia i Wirka w strukturze miasta, planów ich rozwoju i metodami zarządzania nim.

Zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej ze spotkania – thai girl porn.