PL

kalendarz

 • Konferencja prasowa
  09/06/2013
  1
  Konferencja prasowa
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 1
  12/10/2013
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 1
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 2
  01/15/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 2
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 3
  01/23/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 3
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  01/29/2014
  15
  Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  2
  konsultacje społeczne
 • Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  02/17/2014
  5
  Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  2
  konsultacje społeczne
 • Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  08/11/2014
  1
  Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w Chorzowie
  08/13/2014
  1
  Warsztaty w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  09/08/2014
  2
  Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  2
  konsultacje społeczne
 • Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  09/18/2014
  1
  Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  1
  wydarzenia
 • Konferencja zamykając projekt
  06/23/2015
  1
  Konferencja zamykając projekt
  1
  wydarzenia

Spotkania konsultacyjne dotyczące zarządzania centrami miast – Chorzów

08/ 10/2014

We wtorek 30. września br. w Chorzowskim Centrum Kultury przy ul. Sienkiewicza 3 odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące zarządzania centrami miast w ramach projektu Miasto3 - Zintegrowanego podejścia do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. W spotkaniu udział wzięli: przedstawiciele, Urzędu Miasta Chorzowa w tym: Wydziału Rozwoju Miasta, Referatu Kształtowania Przestrzeni, Miejskiego Referatu Urbanistyki i Lokalizacji, Miejski Konserwator Zabytków oraz Chorzowskiego Centrum Kultury, Straży Miejskiej i Instytutu Rozwoju Miast, Podczas spotkania pracownicy IRM przedstawili założenia strategii rozwoju ulicy Wolności.

Kierownik Instytut Rozwoju Miast – dr Wojciech Jarczewski – zaprezentował koncepcję polityki zintegrowanego zarządzania centrum miasta (ang. Town Center Management – TCM) mającą na celu ożywienie, rozwój i wzrost znaczenia obszarów tradycyjnie uznawanych za centra aglomeracji. Podstawowym dla realizacji tej koncepcji jest powołanie Menedżera Centrum, osoby działającej w ramach UM która będzie koordynować m.in. kształtowanie wyglądu, funkcjonowanie i promocję Centrum, silnie współpracująca z mieszkańcami i władzami miasta oraz godzącą interesy wszystkich grup użytkowników centrum miast (np. turystów, mieszkańców, przedsiębiorców). Podczas prezentacji dr Jarczewski przekonywał słuchaczy o konieczności i ważności promocji Centrum, kształtowania i wzmacniania tożsamości i lokalnego patriotyzmu wokół niego oraz sile z jaką wysoka jakość przestrzeni publicznej wpływa na atrakcyjność obszaru Centrum zarówno dla mieszkańców jak i przyjezdnych spoza aglomeracji. Wśród wymienianych celów zarządzania do najważniejszych zaliczono: osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, upowszechnienie obszaru Centrum jako miejsca sprzyjającego organizacji wydarzeń, zarządzanie przestrzenią usługowo-handlową, wspieranie rozwoju pasaży m.in. w podwórkach kamienic oraz wyeksponowanie dziedzictwa materialnego.

Następnie Dorota Szlenk-Dziubek (IRM) przedstawiła efekt pracy swojego zespołu - szczegółową inwentaryzację ulicy Wolności oraz jej bezpośredniego otoczenia. Analiza funkcjonalna stanu istniejącego omawianego obszaru, w tym rodzajów występujących usług, układu komunikacyjnego oraz połączeń funkcjonalnych ul. Wolności z jej otoczeniem, pozwoliły zespołowi wyodrębnić szereg mocnych i słabych stron, a na ich podstawie wytyczyć proponowane kierunki zmian. Wśród mocnych stron urbaniści wskazali zabytkowy charakter ulicy, tworzący tradycję tego miejsca, dobry stan budynków, w których zlokalizowane są liczne i bardzo zróżnicowane usługi oraz dużą liczbę użytkowników deptaku. Istotne znaczenie w potencjale ul. Wolności okazało się sąsiedztwo placu targowego oraz ul. Jagiellońskiej, będącej doskonałym przykładem na możliwość przemiany ulicy bezpośrednio przylegających oraz ewentualnego miejsca dla lokalizacji placu miejskiego, którego brak jest podstawą słabych stron okolicy ul. Wolności. Wśród najważniejszych problemów tego obszaru wymieniono:

 • niezachęcającą strefę samego wejścia na deptak,
 • nieatrakcyjną małą architekturę,
 • agresywne, chaotyczne i szpecące widok reklamy,
 • linię tramwajowej kolidującej z pieszą funkcją ulicy oraz ograniczającą zagospodarowanie i tak wąskiej ulicy,
 • zbyt duża różnorodność form ogródków przy lokalach gastronomicznych,
 • brak zagospodarowanego placu umożliwiającego,
 • niedobór zieleni,
 • niezagospodarowane podwórka,
 • niewykorzystany potencjał sąsiedztwa.

Proponowane przez zespół IRM kierunki zmian mają przede wszystkim wspomóc rozpoznawalność ul. Wolności w świadomości mieszkańców i turystów oraz podnieść atrakcyjność deptaku i otoczenia. Zapewnić miałoby to m.in.

poszerzenie programu funkcjonalnego ul. Wolności w konsekwencji zwiększające liczbę użytkowników deptaku,

 • wzmocnienie oferty kulturalnej,
 • wykorzystanie sąsiedztwa – zwłaszcza Chorzowskiego Centrum Kultury,
 • stworzenie placu miejskiego przy ul. Dworcowej poszerzającego przestrzeń publiczną,
 • rewitalizacja podwórek,
 • podniesienie jakości i estetyki przestrzeni publicznej.

Obie prezentacje wywołały burzliwą dyskusję. Wśród uwag dyskutantów podkreślano m.in.:opór mieszkańców kamienic i bloków wobec organizacji wydarzeń w ich sąsiedztwie oraz skargi na funkcjonujące tu lokale usługowe. W dyskusji nad szpecącymi fasady budynków reklamami, podkreślano nieskuteczność obowiązującego prawa w tym zakresie Uwagę przedstawicieli Urzędu Miasta zwróciły kwestie prawne rozwiązania problemów, dotykające chorzowskie centrum. Występująca wzdłuż ulicy linia tramwajowa okazała się kwestią, którą ciężko przypisać do słabych czy mocnych stron – jej występowanie jest według pracowników Urzędu zarazem istotnym walorem z punktu widzenia dostępności centrum, jak i mankamentem dla zagospodarowania przestrzeni deptaku i jego rozwoju jako centrum wydarzeń, na co zwracali uwagę pracownicy Instytutu. Wśród poruszonych problemów znalazły się ponadto:

 • kwestia braku bezpieczeństwa, jakie stwarza ruch drogowy na ul. Wolności,
 • brak informacji o instytucjach kultury i ich promocji,
 • trudność wpływu na wygląd podwórek, które są w większości własnością prywatną,
 • struktura potrzeb najbliższych mieszkańców ulicy oraz osób odwiedzających centrum,
 • kwestia ubożenia Chorzowian.

Podczas dyskusji poza omawianiem problemów padło również wiele propozycji mogących wspomóc proponowane kierunki zmian. Padały one zarówno ze strony pracowników Urzędu, jak i przedstawicieli Instytutu, którzy wsłuchując się w zgłaszane uwagi mogli na bieżąco weryfikować elementy założeń strategii, jak i podawać nowe rozwiązania oraz omawiać konsekwencje ich wdrożenia.

Spotkanie i dyskutowane na nim zagadnienia są dobrym punktem wyjścia do szerszej dyskusji nad rolą ul. Wolności w strukturze miasta, planem jej rozwoju i metodami zarządzania nim.

Zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej ze spotkania – short girl porn.