PL

kalendarz

 • Konferencja prasowa
  09/06/2013
  1
  Konferencja prasowa
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 1
  12/10/2013
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 1
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 2
  01/15/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 2
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 3
  01/23/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 3
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  01/29/2014
  15
  Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  2
  konsultacje społeczne
 • Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  02/17/2014
  5
  Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  2
  konsultacje społeczne
 • Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  08/11/2014
  1
  Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w Chorzowie
  08/13/2014
  1
  Warsztaty w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  09/08/2014
  2
  Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  2
  konsultacje społeczne
 • Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  09/18/2014
  1
  Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  1
  wydarzenia
 • Konferencja zamykając projekt
  06/23/2015
  1
  Konferencja zamykając projekt
  1
  wydarzenia

Zakończono prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji

01/ 09/2014

Zakończono prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, który jest integralną częścią zadania pn. Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego (ZPROF) Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic do 2030 roku. Dokument przygotowany został z uwzględnieniem projektu wytycznych przygotowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jak i innych dokumentów dostępnych na szczeblu krajowym (KPZK) i regionalnym. Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem operacyjnym pozwalającym na zarządzanie procesem rewitalizacji we wszystkich jej aspektach. Dlatego opracowanie LPR dla miasta Chorzowa uwzględnia wcześniejsze i bieżące prace związane z przedmiotową problematyką oraz posiłkuje się ich wynikami, poddając je weryfikacji (w części diagnostycznej) pod kątem potrzeb przygotowywanego LPR. W części analityczno- diagnostycznej Programu przyjęto wewnętrzny podział na dwa podstawowe komponenty przestrzenno- środowiskowy oraz społeczno- gospodarczy. Pierwszy z nich obejmuje problematykę zagadnień środowiska przyrodniczego, przestrzennych, technicznych (tkanki urbanistycznej, infrastruktury, obiektów budowlanych nieużytków w tym terenów poprzemysłowych) natomiast część społeczno- ekonomiczna obejmuje zagadnienia ograniczania degradacji społeczno-ekonomicznej, podniesienia bezpieczeństwa publicznego oraz aktywizowania i wzmacniania potencjału gospodarczego w obszarach kryzysowych.

W pierwszej kolejności opracowano podstawową charakterystykę stanu środowiska oraz zidentyfikowano tereny zdegradowane i poprzemysłowe. Identyfikacja obszarów problemowych umożliwiła przeprowadzenie oceny ich możliwości przekształceń. Opracowano typologię obszarów i miejsc zdegradowanych w ujęciu przestrzennym.

W części społeczno-gospodarczej przeprowadzono analizę danych ilościowych w ujęciu przestrzennym pozwalającą na wskazanie obszarów, w których występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych. Diagnoza obejmowała trendy demograficzne, skalę wykluczenia społecznego mierzoną ilością osób objętych pomocą społeczną, poziom bezpieczeństwa publicznego, aktywność gospodarczą i tendencje na rynkach pracy. Analiza koncentrowała się zarówno na uchwyceniu dynamiki zmian, jak również wewnątrzmiejskich zróżnicowań przestrzennych (agregacja danych na poziomie ulic w poszczególnych dzielnicach Chorzowa). Źródłem danych do przeprowadzenia pogłębionej analizy były warsztaty diagnostyczne oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych internetowo. Warsztaty pozwoliły zarówno na delimitację obszarów kryzysowych jak i na zdefiniowanie celów i priorytetów Programu.  Syntezą części analityczno-diagnostycznej jest delimitacja obszarów rewitalizacji wraz z uporządkowaniem ich w trzy podstawowe kategorie:

 1. Obszar centralny łączący problemy degradacji przestrzennej z problemami społeczno- ekonomicznymi.( kolor szary)
 2. Obszar degradacji środowiskowo-przestrzennej.(kolor zielony)
 3. Obszar kryzysowy ze względu na problemy i zagrożenia społeczno- ekonomiczne (błękitny)

Na podstawie przeprowadzonej w ramach Programu analizy SWOT, uwzględniającej podział Chorzowa na cztery dzielnice ustalono nadrzędny cel rewitalizacji miasta oraz przyjęto dwa priorytety: przestrzenno-środowiskowy i społeczno-ekonomiczny, które rozpisano na cele operacyjne. Pozwoliło to wykreślić mapę celów LPR, wskazującą hierarchię i związki pomiędzy komponentami przestrzenno- środowiskowym i społeczno-ekonomicznym. Przeprowadzone warsztaty programowe pozwoliły również na zebranie projektów, które wpisują się w działania rewitalizacyjne. Listę projektów przygotowano na podstawie dokumentów opracowanych wcześniej w urzędzie miasta dostarczonych przez jednostki i organizacje współpracujące z urzędem oraz zgłoszonych w trakcie warsztatów. Projekty zostały przypisane do poszczególnych obszarów kryzysowych oraz zebrane w wiązki projektów zapewniających kompleksowość działań, w tym uzyskiwanie efektów mnożnikowych poprzez łączenie projektów „twardych” i „miękkich”. Grupowanie projektów stanowi również uzasadnienie dla montażu finansowego. W dokumencie LPR znalazła się również część tzw. narzędziowa zawierająca źródła finansowania, jak i instrumentarium wdrażania projektów oraz zarządzania procesem rewitalizacji w Chorzowie.