PL

kalendarz

 • Konferencja prasowa
  09/06/2013
  1
  Konferencja prasowa
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 1
  12/10/2013
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 1
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 2
  01/15/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 2
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 3
  01/23/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 3
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  01/29/2014
  15
  Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  2
  konsultacje społeczne
 • Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  02/17/2014
  5
  Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  2
  konsultacje społeczne
 • Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  08/11/2014
  1
  Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w Chorzowie
  08/13/2014
  1
  Warsztaty w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  09/08/2014
  2
  Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  2
  konsultacje społeczne
 • Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  09/18/2014
  1
  Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  1
  wydarzenia
 • Konferencja zamykając projekt
  06/23/2015
  1
  Konferencja zamykając projekt
  1
  wydarzenia

Lokalny Program Rewitalizacji Chorzowa – już wkrótce

21/ 08/2014

Powoli dobiegają końca prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Chorzowa, przypomnijmy, że w czerwcu ( 11) odbyły się warsztaty programowe związane z przygotowaniem Programu. Warsztaty prowadziła grupa ekspertów z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, który realizuje ww. zadanie na zlecenie Urzędu Miasta Chorzów . Warsztaty odbyły się w Chorzowskim Centrum Kultury.

Warsztaty są częścią procesu planowania otwartego przyjętego jako interaktywna forma przygotowania programu. Pozwalają na wzmocnienie więzi społecznych i wykreowanie poczucia partnerstwa i współwłasności wobec wypracowanego rozwiązania programowego.

Celem warsztatów było przedstawienie i dostosowanie wstępnych założeń Programu do oczekiwań społeczności lokalnej oraz wspólna analiza potencjalnych możliwości rozwojowych miasta w z podziałem na poszczególne dzielnice, a także wstępne omówienie zgłaszanych propozycji projektowych. Aktywny udział zaproszonych interesariuszy w spotkaniu warsztatowym pozwolił na urealnienie wizji rozwojowej miasta przyjętej jako założenie programowe oraz wzbogacił zbiór możliwych propozycji projektowych.

Przebieg Warsztatów

-Sesja Plenarna
W trakcie sesji plenarnej przedstawiona została problematyka związana z przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji. Wprowadzenie oraz wstępne wyniki diagnozy dla miasta Chorzowa pod kątem potrzeb rewitalizacyjnych zostały przedstawione w formie prezentacji

-Sesje warsztatowe
Przed rozpoczęciem pracy uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na dwie grupy robocze. Obie sesje warsztatowe bazowały na pracy w równoległych grupach prowadzonych przez moderatorów. Zadaniem w pierwszej sesji warsztatowej była identyfikacja głównych problemów oraz określenie działań koniecznych do podjęcia w celu ich rozwiązania. I-sesja warsztatowa ukierunkowana była na problemy, uczestnikom zadano następujące pytania:

1). Co jest najważniejszym problemem związanym z rewitalizacją Chorzowa? (problemem środowiskowo-przestrzennym i społeczno-ekonomicznym).
2). Które miejsce (obszar) w Chorzowie wymaga rewitalizacji?
3). W oparciu o co można budować chorzowskie przedsięwzięcia rewitalizacyjne?

Natomiast II sesja ukierunkowana na działania oraz propozycje projektowe, zadaniem było określenie działań opartych na celach oraz odpowiadających im projektów. Uczestnikom zadano następujące pytania:

1.Co należy wykonać /przedsięwziąć, aby we wskazanym obszarze rozwiązać problem(y)? /Co powinno być efektem tego działania?/
2. Co jest przeszkodą, barierą /ograniczeniem/ w realizacji tego/tych/ działań?
3. Kto ma dostarczyć rozwiązanie ? /Kto się ma tym zająć?(kompetencje, odpowiedzialność)

Wyniki pracy stanowią materiał wyjściowy do dalszych działań zespołu opracowującego LPR.

Zapis roboczy wyników pracy w grupach:

Kategoria obiektów

Projekt

Bariery

Instytucje, działania

Sfera przestrzeni i środowiska

Zabytki

 

waloryzacja i nadanie odpowiednich funkcji (rzeźnia, ratusz)

Ratusz w Batorym, rzeźnia – Chorzów II, wymagające natychmiastowej interwencji z uwagi na ich degradację (należy podjąć decyzję)

Dom Samotnej Matki w jednym z opuszczonych obiektów,

wadliwy system prawny, brak dobrej woli

ograniczone możliwości wpłynięcia na właścicieli obiektów zdegradowanych (zabytkowych)

 

Sejm – ustanowienie prawa, zatrudnienie kompetentnych i profesjonalnych osób

Hałdy pokopalniane, odpadowe

Rewitalizacja, poprawa działań rekultywacyjnych składowiska odpadów komunalnych przy ul. Brzezińskiej (Chorzów Stary)

koszty rekultywacji

właściciel, jst + odpowiednie fundusze zewnętrzne, w działaniach powinna uczestniczyć społeczność lokalna

Tereny poprzemysłowe

rewitalizacja zwłaszcza w kierunku nadania funkcji gospodarczych z uwzględnieniem miejsc wymagających rewitalizacji przyrodniczej (ul. Michałkowicka – Chorzów Stary, tereny pokutnicze ul. Kaliny – Chorzów Batory, hałda ul. Łagiewnicka – Chorzów II, nieużytki ul. 3 Maja pon. Składowej – Chorzów II, ul. Janasa – Chorzów II, hałda pokutnicza ul. Legnicka – Stacyjna – Chorzów II, 

rewitalizacja terenów Amelung od strony Świętochłowic

ścieżki finansowe, brak poważnych inwestorów, brak konsultacji społecznych dla danej przestrzeni

ograniczone możliwości wpłynięcia na właścicieli obiektów zdegradowanych 

 

konsultacje społeczne miasta z udziałem ChSM, PGM itp. (ważne problemy), pozyskiwanie środków zewnętrznych

powołać w UM zespół do analizy i syntezy problemów dzielnic,

 

Budynek Zakładu Energetycznego

Wykorzystanie na nową funkcję budynku opuszczonego (Chorzów II)

Środki finansowe

Jst - miasto

Tereny po hucie Kościuszko

Wykorzystanie na nową funkcję (Chorzów II)

Rewitalizacja terenów po byłej Hucie Kościuszko

Środki finansowe

Jst - miasto

Zaniedbane dworce kolejowe

Odnowa, nadanie nowych funkcji – Chorzów Batory, Chorzów Miasto

Środki finansowe

Jst - miasto

Zła zabudowa mieszkaniowa

termomodernizacja i likwidacja niskiej emisji – kompleksowe działania (budynki + infrastruktura) – zwłaszcza Chorzów II

Problem: Zły stan techniczny budynków ze względu na ich wiek

środki finansowe, brak konkretnego harmonogramu działań (etapów)

polityka krajowa + środki finansowe zewnętrzne, jst – miasto

Kluczowe przestrzenie publiczne

 

Rewitalizacja kluczowych przestrzeni publicznych, Rynek

Rynek – budowa pasażu handlowego, usługowego (estakada)

własność, środki finansowe, brak pomysłów nadania nowych funkcji

gospodarz, lider w mieście potrafiący współpracować z właścicielem obiektu, zachęty finansowego wsparcia

Hala targowa obok POSTI

Wykorzystanie na handel targowy

środki finansowe

Jst - miasto

Obszary o walorach przyrodniczo-rekreacyjnych

rewitalizacja stawu Herman i terenu otaczającego, rewitalizacja Doliny Górnika

środki finansowe

Jst - miasto

Infrastruktura komunalna 

Konieczność opracowania systemu retencji wód (problem: niewydolna kanalizacja, brak możliwości odprowadzania wód deszczowych, brak kanalizacji (bytowej i deszczowej) na terenach przeznaczonych pod zabudowę)

 

powołać w UM zespół do analizy i syntezy problemów dzielnic,

 

Układ drogowo-komunikacyjny

Konieczność przebudowy i modernizacji (problemy: ul. Stefana Batorego łącząca miasto z A4 – wąskie gardło, niedostateczna liczba miejsc parkingowych na osiedlach mieszkaniowych, obwodnica Chorzowa Batory (połączenie nie od autostrady) ale od Ronda Ks. Gębały – w celu komunikacji nie tylko tranzytowej ale dojazdu od strony Kochłowic i nowej drogi przez las (Ligota)

Konieczność stworzenia jednolitego, zintegrowanego układu komunikacyjny miasta – komunikacji pomiędzy dzielnicami i gminami ościennymi

 

powołać w UM zespół do analizy i syntezy problemów dzielnic,

 

Sfera społeczno-gospodarcza

Cel

Projekt

Bariery

Instytucje, działania

Możliwość zatrudnienia i przekwalifikowania osób w wieku 50+

kampanie informacyjne i narzędzia do realizacji konkretnego wsparcia dla miejsca pracy

niedostateczne środki finansowe

instytucje rynku pracy

Reintegracja społeczna i zawodowa

Reintegracja społeczna i zawodowa

Wykreowanie programów dla osób wykluczonych i środowisk stanowiących zagrożenie – rewitalizować ludzi, a nie tylko obiekty

Powtarzalność – dziedziczenie bezrobocia i patologia postaw społecznych

brak zaangażowanego w życie miasta społeczeństwa obywatelskiego,

 

współpraca PUP, OPS + organizacje pozarządowe, osoby wymagające wsparcia wraz z rodzinami

Zwiększenie ilości żłobków i przedszkoli

Zwiększenie ilości żłobków i przedszkoli

uruchomić programy prorodzinne

 

biurokracja związana z otwarciem obiektu, dyskusyjne wymogi techniczno-sanitarne

miasto, inwestorzy prywatni

Zwiększenie ilości domów opieki dla osób starszych

Zwiększenie ilości domów opieki dla osób starszych

biurokracja związana z otwarciem obiektu, dyskusyjne wymogi techniczno-sanitarne

miasto, inwestorzy prywatni

Przywrócenie praktyk zawodowych w mieście

zmiana profilu kształcenia w kierunku zdobycia zawodu – Centrum Praktyk – adaptacja budynku zrewitalizowanego

zmiana sposobu myślenia, walka ze stereotypami rynku pracy

Centrum Przedsiębiorczości

Zapewnienie miejsc rekreacyjno-sportowych dla dzieci i osób starszych w Chorzowie II

Problem: Mała oferta spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

 

 

Aktywizacja na rynku pracy (w różnych aspektach)

Wykreowanie programów dla osób wykluczonych i środowisk stanowiących zagrożenie – rewitalizować ludzi, a nie tylko obiekty

Uruchomienie prac interwencyjnych (użytecznych społecznie)

Wykorzystanie i wsparcie lokalnych przedsiębiorców

Problem:bezrobocie długotrwałe, brak miejsc pracy zwłaszcza dla osób młodych

rynek pracy nie odpowiadający zapotrzebowaniu, brak na rynku zawodów poszukiwanych przez pracodawców

 

Podniesienie skuteczności i efektywności lokalnej polityki mieszkaniowej

 

 

Program wykorzystania pustostanów – przyznanie na podstawie  wkładu pracy własnej. Remonty = niższe czynsze

„zatrzymanie” młodych chorzowian poprzez zaoferowanie przez miasto dogodnych warunków mieszkaniowych, np. niższe czynsze

Problemy: brak skutecznej polityki w zakresie wynajmu lokali użytkowych, zachęcającej do wynajmu owych lokali na działalność gosp., deficyt lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych

 

powołać w UM zespół do analizy i syntezy problemów dzielnic,

 

Podniesienie jakości zamieszkania

Problem niskiej emisji na obszarach osiedli mieszkaniowych (np. os. Ruch, os. Stare w Batorym)

Odór pochodzący z linii segregacji odpadów w Maciejkowicach

Chorzów II zwarta zabudowa i znacznym zużyciu technicznym i funkcjonalnym, Większość budynków o wieku powyżej 100 lat. Niski standard mieszkań (ogrzewanie piecowe, brak łazienek i WC)

 

 

Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości (produkcji, usług i handlu) – szczególnie Chorzów II

zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta np. poprzez włączenie terenu do KSSE

Problem: niewystarczająca promocja chorzowskich firm, słaba przedsiębiorczość mieszkańców Chorzowa

 

powołać w UM zespół do analizy i syntezy problemów dzielnic,

 

Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

Wykreowanie programów dla osób wykluczonych i środowisk stanowiących zagrożenie – rewitalizować ludzi, a nie tylko obiekty

Wprowadzenie „Street-workerów” w dzielnicach zagrożonych patologią (Chorzów II, Biadacz)

Problemy:

duża przestępczość i brak poczucia bezpieczeństwa – Chorzów II i Chorzów Centrum

wysoka przestępność w rejonie przejścia podziemnego „AKS” oraz osiedla Gałeczki-młodzieżowa

 

 

Pobudzanie i wykorzystanie potencjału inicjatyw społecznych

 

brak zaangażowanego w życie miasta społeczeństwa obywatelskiego,

 

 

Zapraszamy do galerii zdjęć