PL

kalendarz

 • Konferencja prasowa
  09/06/2013
  1
  Konferencja prasowa
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 1
  12/10/2013
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 1
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 2
  01/15/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 2
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Chorzów 3
  01/23/2014
  1
  Konsultacje społeczne Chorzów 3
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  01/29/2014
  15
  Konsultacje społeczne Ruda Śląska
  2
  konsultacje społeczne
 • Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  02/17/2014
  5
  Konsultacje społeczne w Świętochłowicach
  2
  konsultacje społeczne
 • Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  08/11/2014
  1
  Spotkanie konsultacyjne w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w Chorzowie
  08/13/2014
  1
  Warsztaty w Chorzowie
  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  09/08/2014
  2
  Konsultacje w Rudzie Śląskiej
  2
  konsultacje społeczne
 • Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  09/18/2014
  1
  Seminarium poświęcone rezultatom projektu, Ruda Śląska
  1
  wydarzenia
 • Konferencja zamykając projekt
  06/23/2015
  1
  Konferencja zamykając projekt
  1
  wydarzenia

Powstaje strategia rozwoju Chorzowa do 2030 roku

03/ 12/2013

Na zlecenie Urzędu Miasta Chorzowa firma Res Public Sp. z o.o. realizuje projekt „Wykonanie strategii rozwoju Chorzowa do 2030”. Jest on pierwszą częścią projektu pn.: „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic” współfinansowanego ze środków budżetu państwa ujętych w części 34 – Rozwój Regionalny na finansowanie i współfinansowanie działań podejmowanych w ramach realizacji zadań Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna (POPT), środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, będącymi w dyspozycji Ministra Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji zadań Instytucji Zarządzającej POPT oraz środków własnych miast Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic. Strategia będzie tworzona w sposób uspołeczniony, co oznacza udział w pracach przedstawicieli Rady i Zarządu Miasta oraz szerokiej reprezentacji różnych podmiotów i grup społeczności Miasta.

Prace nad stworzeniem strategii rozwoju miasta obejmować będą następujące etapy:

 1. Przeprowadzenie diagnozy aktualnego stanu miasta – diagnoza zostanie opracowana na podstawie na podstawie następujących badań:
  • Analiza desk research – analizie poddane zostaną dokumenty Urzędu Miasta o charakterze sprawozdawczym oraz planistycznym. Dodatkowym źródłem informacji będą dane statystyczne pochodzące między innymi z Banku Danych Lokalnych i Głównego Urzędu Statystycznego
  • Badanie ankietowe mieszkańców – w badaniu ilościowym dotyczącym diagnozy aktualnego poziomu życia w mieście wezmą udział jego mieszkańcy. Kwestionariusz ankiety będzie mógł być wypełniany za pośrednictwem platformy internetowej Cyfrowy Manager lub w wersji papierowej udostępnionej w urzędach i szkołach.
  • Badanie ankietowe przedsiębiorców – badanie kwestionariuszowe skierowane do przedsiębiorców działających na chorzowskim rynku pracy będzie miało charakter sieciowy, co oznacza, że jego tematem będzie przede wszystkim współpraca na poziomie loklanym, regionalnym i krajowym. Wyniki posłużą do stworzenia sieci obrazującej powiązania branżowe i międzybranżowe chorzowskich przedsiębiorstw.
  • Badanie delfickie – wskazani przez Urząd Miasta eksperci wypełniać będą, za pośrednictwem platformy internetowej Cyfrowy Manager, kwestionariusz dotyczący przyszłości i kierunków rozwoju miasta w perspektywie do roku 2030. W toku dwóch rund asynchronicznej dyskusji zostanie uzgodniona wspólna prognoza rozwoju Chorzowa w obszarze spraw społecznych, zasobów i potencjałów miasta oraz jego gospodarki i promocji.
 2. Spotkania warsztatowe z Zespołem Roboczym - w ramach prac nad strategią odbędą się trzy spotkania, podczas których opracowana zostanie analiza SWOT a następnie misja i wizja miasta, w oparciu o które sformułowane zostaną cele strategiczne przekładające się na konkretne projekty, zadania polityki branżowe i projektu. Prace będą prowadzone w Zespole Roboczym, który będzie podzielony na trzy Podzespoły:
  • Podzespół ds. społecznych,
  • Podzespół ds. zasobów i potencjałów Miasta,
  • Podzespół ds. gospodarczych i promocji Miasta
  Do udziale w pracach Zespołu Roboczego zostaną zaproszeni mieszkańcy miasta.
 3. Konferencja podsumowująca – na konferencji zaprezentowana zostanie ostateczna wersja dokumentu „Strategia rozwoju Chorzowa do roku 2030”.